Rīga. Doma muzejs, 1935,
Rīga
Līduma līšana Dambīšos, 1940-10-10,
Kārķu pagasts
Ražas novākšana kolhozā "Nīca", [1973?],
Nīcas novads
Jānis Zalaks malkascirtēja tēlā, 1924-03-24,
Tukuma novads